A a

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE



Lubuska Szkoła Zawodów



§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Lubuska Szkoła Zawodów”, realizowanym w ramach Priorytetu IX. Rozwój

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia w 10 zawodowych szkołach ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego poprzez wdrożenie programów rozwojowych ukierunkowanych na wzrost osiągnięć uczniów i ich lepsze przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy.
3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
5. Projekt realizowany jest w terminie od 01 stycznia 2010 r. do 30 września 2011 r.
6. Projekt przewiduje realizację działań w ramach programów rozwojowych, opracowanych przez partnerskie szkoły.
7. Działania prowadzone w ramach programu rozwojowego szkoły nie będą kolidowały z planem lekcji.
8. Podczas realizacji zajęć nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje kierownik programu rozwojowego szkoły.
9. Regulamin określa:
1) definicje;
2) zasady rekrutacji uczestników Projektu;
3) prawa i obowiązki uczestnika Projektu;
4) zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie.



§ 2

 

Definicje użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Projekt – „Lubuska Szkoła Zawodów”;
2. Uczestnik Projektu – osoba biorąca udział w Projekcie;
3.Projektodawca – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze przy ul. Chopina 15a;
4.Koordynator Projektu – osoba koordynująca i nadzorująca realizację zadań w ramach Projektu;
5.Kierownik programu rozwojowego szkoły – osoba koordynująca i nadzorująca realizację działań programu w szkole;
6.Personel Projektu – osoby realizujące działania w ramach programu rozwojowego szkoły.


§3
Zasady rekrutacji uczestników Projektu


1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która posiada status ucznia:Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica z siedzibą w Gubinie.
2. Nabór do udziału w Projekcie będzie zgodny z zasadą równości szans, w tym równości płci.
3. Rekrutacja odbywa się w terminach określonych przez kierownika programu rozwojowego, a o jej rozpoczęciu niezwłocznie informuje się w formie ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.
4. Rekrutacja prowadzona będzie w macierzystej szkole uczestnika Projektu.
5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:wypełnienie i złożenie przez potencjalnego uczestnika Projektu:
a) deklaracji uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1),
b) kwestionariusza osobowego, w tym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),
c) zaświadczenia lekarskiego w przypadku szkoleń przyuczających do zawodu .................. lub kursu prawa jazdy;
1) weryfikacja kryteriów formalnych przez kierownika programu rozwojowego szkoły;
2) podjęcie decyzji przez kierownika programu rozwojowego szkoły o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie;
3) poinformowanie uczestników przez kierownika programu rozwojowego o wynikach rekrutacji.
6.Poprawnie wypełnione dokumenty, wymienione w ust.5 pkt 1, opatrzone datą i czytelnym podpisem potencjalnego uczestnika Projektu (w przypadku osoby niepełnoletniej dokumenty podpisuje zarówno uczeń, jak również jego rodzic lub prawny opiekun) należy dostarczyć osobiście kierownikowi programu rozwojowego szkoły.Wyniki rekrutacji zostaną przekazana ustnie wszystkim kandydatom.
7.Rekrutację prowadzoną przez kierownika programu rozwojowego kończy protokół zawierający proponowaną listę uczestników Projektu oraz listę rezerwową. Protokół wymaga zatwierdzenia przez dyrektora szkoły. Jego decyzja jest ostateczna.
8. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z aktualnej listy, o ile stopień zaawansowania realizacji działania na to pozwoli .
9. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje kierownik programu rozwojowego szkoły.


§4
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu


1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:
1) udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
2) zgłaszania uwag dotyczących Projektu kierownikowi programu rozwojowego szkoły;
3) oceny organizacji i przebiegu zajęć.
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
1) systematycznego udziału w działaniach, zgodnie z ustalonym harmonogramem, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem na liście obecności;
2) bieżącego informowania Personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach;
3) udziału w wydarzeniach promocyjnych Projektu;
4) udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w Projekcie w celu monitorowania realizacji działań;
5) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu;
6) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.
3.W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej na zajęciach przekraczającej 20% godzin objętych programem lub rażącego naruszenia zasad współżycia społecznego bądź niniejszego Regulaminu uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników Projektu
4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów dydaktycznych w przypadku przerwania udziału w Projekcie z jakiejkolwiek przyczyny – w terminie 3 dni od momentu przerwania udziału w Projekcie.


§5
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie


1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie przed rozpoczęciem zajęć uczeń zobowiązany jest dostarczyć informacje o tym fakcie osobiście bądź telefonicznie kierownikowi programu rozwojowego w jak najkrótszym terminie.
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania tylko w uzasadnionych przypadkach.
3.Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, rezygnacji z nauki w szkole objętej Projektem lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
4.Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji (załącznik nr 3), dołączając dokument stwierdzający brak możliwości uczestnictwa w Projekcie.


§6
Postanowienia końcowe


1. Regulamin został opracowany i wprowadzony jako obowiązujący przez Projektodawcę.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2010 r. i obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
3. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należy do kompetencji Koordynatora Projektu.
4. Projektodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
5. Regulamin wraz z załącznikami dostępny będzie na tablicy ogłoszeń i w sekretariacie szkoły.