A a

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
 
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
I MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI
ROZDZIAŁ I
FUNKCJA I ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
I MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI (MCI)


§ 1


1. Statutowym zadaniem biblioteki szkolnej i MCI jest wspieranie nauczycieli i uczniów w realizacji procesu kształcenia.
2. Biblioteka szkolna i MCI udostępnia książki i inne źródła informacji, a także świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów.


§ 2


3. Działalność biblioteki szkolnej i MCI jest integralną częścią procesu dydaktycznego. Podstawę jego pracy stanowią:
1) wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i program pracy szkoły,
2) wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się,
3) umożliwianie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata,
4) pomaganie uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnych,
5) udostępnianie lokalnych, regionalnych, narodowych oraz międzynarodowych źródeł informacji,
6) współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami i administracją szkolną,
7) propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki.


§ 3


4. Funkcją biblioteki szkolnej i MCI jest:
1) wspomaganie edukacji poprzez kształcenie kultury czytelniczej, koordynację edukacji, inspirowanie twórczości literackiej, przygotowanie uczniów do samodzielnej nauki z wykorzystaniem różnego rodzaju źródeł informacji,
2) współudział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli,
3) działalność usługowo - informacyjna poprzez udostępnianie zbiorów, warsztatu informacyjnego oraz pracowni medialnej,
4) kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych
5) kształtowanie wrażliwości kulturowej i społecznej poprzez organizację konkursów, imprez, kampanii czytelniczych oraz wystaw okolicznościowych o charakterze szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim.


§ 4


5. Biblioteka szkolna i MCI znajduje się w centralnym miejscu szkoły, w lokalu o trzech pomieszczeniach:
1) biblioteka: wypożyczalnia i czytelnia,
2) sala multimedialna.


§ 5


6. Zadania biblioteki szkolnej i MCI:
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,
2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów, nauczycieli, rodziców) potrzeb czytelniczych i medialnych,
4) podejmowanie - zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania - różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej
i medialnej, wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,
5) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji, bibliotek,
6) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnorekreacyjnych,
7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.


§ 6


7. Zadania pracownika biblioteki szkolnej i MCI:
1) udostępnianie zbiorów - zgodnie z regulaminem szkolnego centrum informacji,
2) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej,
3) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania,
5) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi,
6) gromadzenie zbiorów,
7) prowadzenie ewidencji i opracowywanie zbiorów-zgodnie z obowiązującymi przepisami lub standardami,
8) selekcjonowanie zbiorów,
9) prowadzenie warsztatu informacyjnego,
10) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki szkolnej,
12) opieka nad wyposażeniem pracowni multimedialnej.


ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA PRACY I NADZÓR NAD KORZYSTANIEM Z WYPOSAŻENIA W MCI


§ 7


1. Czas pracy biblioteki szkolnej i MCI jest ustalany corocznie zgodnie z planem (z uwzględnieniem lekcji i przerw).
2. Do korzystania są uprawnieni uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów (na kartotekę ucznia).
3. Czytelnicy spoza szkoły mogę korzystać z księgozbioru na miejscu, a wypożyczenia na zewnątrz są możliwe tylko za zgodą dyrektora szkoły.
4. Każdy czytelnik winien zaznajomić się z regulaminem i stosować do jego postanowień.
5. Czytelnicy mogą korzystać z katalogów lub zasięgnąć informacji u bibliotekarza
6. Książki wypożycza się bezpłatnie.
7. Książki wypożyczone należy zwrócić po dwóch tygodniach (jednorazowo można wypożyczyć jedną lekturę).
8. Jeżeli czytelnik nie zdążył przeczytać książki, może uzyskać przedłużenie wypożyczenia na następny okres pod warunkiem, że poprosi o to przed upływem terminu zwrotu.
9. Niedozwolone jest wypożyczanie książek przez osoby trzecie.
10. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć, zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia i powiadomić bibliotekarza.
11. Wypożyczone książki należy szanować.
12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki winny być zwrócone. Istnieje możliwość wypożyczenia książki na okres wakacji, przez uczniów klas 1-3.
13. Książkę zniszczoną lub zagubioną czytelnik powinien odkupić.
14. Czytelnik, który rażąco narusza regulamin, traci prawo do korzystania z MCI.
15. Czytelnię i salę medialną należy traktować jako miejsce pracy umysłowej (zachować ciszę, nie jeść, okrycia wierzchnie zostawiać w szatni).
16. Każdy czytelnik korzystający z czytelni powinien się wpisać do dziennika czytelni.
17. Materiały po wykorzystaniu należy zwrócić bibliotekarzowi.
18. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, które znajdują się w bibliotece.
19. Książki i czasopisma poleca się opiece czytelnika.
20. Materiały do wykorzystania w czytelni podaje bibliotekarz. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko w czytelni (materiały nie są wypożyczane do domu).
21. Korzystanie z komputerów jest możliwe za zgodą bibliotekarza, a korzystającego obowiązuje wpis do dziennika.
22. W pracy z komputerem należy zachować ostrożność i posługiwać się nim zgodnie z instrukcją obsługi.
23. Zauważone usterki lub nieprawidłowe działanie komputera użytkownik zgłasza pracownikowi centrum.
24. Stwierdzone zniszczenia sprzętu zawinione przez użytkownika komputera będą usuwane na jego koszt.