A a

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Nasza szkoła jest jedną z 10 szkół w województwie, która uczestniczy Projekcie „LUBUSKA SZKOŁA ZAWODÓW” .Projekt prowadzony jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze i otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Udział uczniów w tym Projekcie pozwoli na lepsze przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, przyczyni się do wyrównania braków i zaległości w wiadomościach, pozwoli pokonać stres i uwierzyć we własne siły, a także zwiększy ich szanse na rynku pracy.
W ramach Projektu planowane są zajęcia w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych, dotyczących:
• kształcenia umiejętności językowych
• informatycznych
• przyrodniczo – matematycznych

Planuje się również doskonalenie postaw przedsiębiorczości, np. poprzez prowadzenie firm symulacyjnych bądź agencji reklamowych.
Zajęcia będą odbywały się w formie:
• zajęć pozalekcyjnych,
• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.