A a

REGULAMIN

Regulamin Rekrutacji Kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im Jana Pawła II w Nowej Soli na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431).
Zarządzenie nr 14/2023 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

 

I

 1. Regulamin dotyczy rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im Jana Pawła II w Nowej Soli „ SPOŻYWCZAK”:

  Technikum

  Branżowej Szkoły I Stopnia

 2. Rekrutacja do szkół przeprowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

 3. Kandydaci zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów określonych
  w harmonogramie rekrutacji oraz śledzenia na bieżąco informacji pojawiających się w systemie.

  II

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im Jana Pawła II SPOŻYWCZAK” w Nowej Soli

 2. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną.

 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna
  a/ opracowuje regulamin rekrutacji,
  b/sporządza listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
  c/ podaje informację o wolnych miejscach w szkole,
  d/ sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego.

 4. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im Jana Pawła II „ SPOŻYWCZAK” w Nowej Soli ustala obowiązkowe zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  język polski
  matematyka
  język obcy
  w Technikum punktowane będą trzy wybrane przez ucznia przedmioty z najlepszymi ocenami
  w Branżowej Szkole I Stopnia punktowane będą trzy wybrane przez ucznia przedmioty z najlepszymi ocenami

  III

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.

 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.

 3. Fotografię (30×42) podpisaną na odwrocie.

 4. Karta zdrowia.

Zasady rekrutacji kandydatów

 1. Kandydaci do klas pierwszych ZSP 4 „SPOŻYWCZAK” w Nowej Soli na rok szkolny 2023/2024 składają w sekretariacie szkoły wnioski wydrukowane z Systemu podpisane przez kandydata i rodzica lub opiekuna prawnego.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły w terminie określonym w harmonogramie składają potwierdzone kserokopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kserokopie zaświadczenia o wynikach egzaminu poświadczone przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał kandydat.

 3. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu.

 

Zasady punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym:

 1. Maksymalna suma uzyskanych punków dla kandydatów do szkoły ponadpodstawowej wynosi 200, na co składa się maksymalnie 100 punków uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i szczególne osiągnięcia oraz 100 punktów za egzamin ósmoklasisty.

 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkurów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

 3. Za uzyskane oceny na świadectwie szkoły podstawowej z punktowanych przedmiotów przyznaje się:
  celujący 18 punktów
  bardzo dobry 17 punktów
  dobry 14 punktów
  dostateczny 8 punktów
  dopuszczający 2 punkty

 4. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów.

 5. Punkty za osiągnięcia.
  1/ Za szczególne osiągnięcia kandydata w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych lub zawodach sportowych przyznaje się kandydatowi dodatkowe punkty:
  a) w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:
  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 pkt.
  tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  b) w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
  dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.,

 6. Za aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się - 3 punkty.

Informacje dla kandydata

 1. Kandydaci zakładają swoje indywidualne konta oraz drukują podania (podpisane przez siebie oraz rodzica/prawnego opiekuna).

 2. Wydrukowany i podpisany wniosek oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie składają w punkcie naboru szkoły pierwszego wyboru. Kandydaci otrzymują potwierdzenie złożenia podania.

 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji danych zapisanych w elektronicznym systemie rekrutacji z danymi zawartymi we wniosku złożonym w szkole pierwszego wyboru.

 4. W wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie Kandydat ma możliwość modyfikacji danych.

 5. Dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata. Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru oryginały lub kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

 6. Szkolna Komisja Rekrutacyjna dokonuje weryfikacji danych.

 7. Szkolna Komisja Rekrutacyjna publikuje listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok szkolny 2023/2024

 8. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.