A a

Terminarz pisemnych egzaminów maturalnych

w  Zespole  Szkół  Ponagimnazjalnych  Nr 4

im. Jana Pawła II w Nowej Soli

w sesji poprawkowej 2023

należy zgłosić się w szkole 60 min. przed egzaminem

PRZYPOMINAMY:

TERMIN POPRAWKOWY

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej
i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (a w przypadku absolwentów szkół  i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Absolwent, o którym mowa  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły.


3. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r.

4. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 sierpnia 2023 r.